மாவட்ட ஆட்சியர்,

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,

தஞ்சாவூா் – 613 010

தொலைபேசி : 04362-230121

வலைத் தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்,

தஞ்சாவூா் – 613 010

தொலைபேசி: 04362-230121